บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวบัญฑิตา ไชยบุญเรือง
2. นางสาวอภิชญา ขันคำนันต๊ะ