บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายจักรินทร์ ถานะกอง
2. เด็กชายนราดล ดวงสุข