บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายบดินทร์ เหล็กดี
2. นายสหณัฏฐ์ จันธิมา