บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : เทเบิลเทนนิส
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายบริวัตน์ ธนะวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายประเดิมชัย อินปั๋น
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายภูมินทร์ ชุ่มมงคล
พิมพ์ 0 ครั้ง