บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงอภิชญา กิตกำธร
2. เด็กชายจักรินทร์ ถานะกอง