บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวกฤติยานันท์ กันปลา
2. นางสาวชลลดา บางน้อย
3. นางสาวธีมาพร ปะสาวะถา
4. นางสาวนุสบา บุญลือ
5. นางสาวพิยดา แก้วชมแก้ว
6. นางสาวภัศรา ชัดชรัตน์
7. นางสาวรฐพิชญ์ ตันติ๊บ
8. นางสาวรวินท์นิภา คำงาม
9. นางสาวอภิชญา ขันคำนันต๊ะ
10. นางสาวเปมิกา อ่อนสี
11. นางสาวณัฐวดี เป็กธนู