บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชัยพัทธ์ จินณรักษ์
2. เด็กชายจตุพล เทพเสาร์
3. เด็กชายสิทธิสักดิ์ เสาร์ไพรสนท์
4. เด็กชายธนโชติ บุญเรือง
5. เด็กชายรัชภูมิ เมืองฮาย
6. เด็กชายวรโชติ รักษา
7. เด็กชายราเมศวร์ น้อยก้อม
8. เด็กชายสัณหวัช อ่อนศรีทอง