บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงพิรดา เหล็กแปง
2. เด็กหญิงอิงครัต พิทักษ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา พาวะพรม
4. เด็กหญิงชนากานต์ สุขมนต์
5. เด็กหญิงเจิดจรัส ใจสาร
6. เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เป็กธนู
7. เด็กหญิงนันทิยา ผาบปิจวงค์
8. เด็กหญิงนงลักษณ์ โปธา
9. เด็กหญิงนัศฤณ แสงเมือง
10. เด็กหญิงฐิตินันท์ ปัญญา
11. เด็กหญิงสิริมา เมืองอินทร์
12. เด็กหญิงปิยฉัตร อุปเวช
13. เด็กหญิงกุลธิดา สีเมือง
14. เด็กหญิงฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ
15. เด็กหญิงอริสรา แสนใจนา