บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายณัชพล เจริญสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายจิรภัทร แก้วปา ม.4/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายทิวากร ศรืโม ม.5/1
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายพงศกร ห่านฟ้างาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายพิทยา เขื่อนมงคล ม.4/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายวรกร วงเวียน ม.4/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายวรมน สยาม ม.4/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายวุฒิชัย ยอดโนชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายอธิปกรณ์ ผ้าเจริญ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายเกียรติกุล อักษรดิษฐ์ ม.5/1
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายเสฏฐวุฒิ จินกาลนุกุล
พิมพ์ 0 ครั้ง