บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น
2. นายสิทธิศักดิ์ ทายะนา
3. นายอนันดา ปละติ
4. นายวีระพงษ์ เขื่อนเพชร
5. นายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์
6. นายสพล ไมตรีนฤมล
7. นายปรัชญา สมโน
8. นายณัฐกิตต์ พันธ์สวัสดิ์
9. นายเจษฎาภรณ์ คิดดี
10. นายเจตนา อยู่เกียรติกุล
11. นายคุณานนต์ ยศคำ
12. นายวรเมธ สยาม