บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกรกฤต ยอดแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายณัฐวัฒน์ ปันศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายภูมิผไท ไชยจันทร์ดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายปรัชญา สมโน
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายณัฐกิต พันธ์สวัดส์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายวรเมธ สยาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายเกียรตฺศักศิ์ ลือชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายฉัตรมงคล รักตน
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายเจตนา อยู่เกียรติ์กุล
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายบริวัฒน์ ธนะวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายปสุตา ทิวาเสฒน์
พิมพ์ 0 ครั้ง