บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาว จุฑาภรณ์ วิละทุก
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นางสาว ณัฐวดี วะสัตย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาว พลอยไพรินทร์ อาริยะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นางสาว วัชรินทร์ ฟูแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นางสาว ศรสวรรค์ กาน้อย
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นางสาว ศิริญญา พยัคศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นางสาว เมทิณี ไชยคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นางสาวพิมพ์พิรา เชียงกันทะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นางสาวนัฐธิดา ลือเลิศ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นางสาวมธุรส แก้วมะโน
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นางสาวรัชนีวรรณ์ ชาญกิจกรรณ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นางสาวอภิภาวดี สุฤทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง