บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวกฤติยานันท์ กันปลา
2. นางสาวจุไรรัตน์ แก้วประภา
3. นางสาวธัญชนก สมฤทธิ์
4. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เป็ง
5. นางสาวรฐพิชญ์ ตันติบ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์แก้ว
7. นางสาวสายสุวรรณ มาลัย
8. นางสาวณัฐวดี เป็กธนู