บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาว มลธิชา ปันวัง ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นางสาว วารินทร์ อินต๊ะวงศ์ ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาว ศุภนิดา ทะระมา ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กหญิง กุลธิดา สุเมธาลังการ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กหญิง จิราพร คำทองยศ ม.1/9
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กหญิง ชิษณุชา ทองสิทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กหญิง ปณิดา คนขยัน ม.2/10
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กหญิง วรัญญา วรรณฏิ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กหญิง สัจจพร ประชันกิจพัฒนา ม.2/10
พิมพ์ 0 ครั้ง