บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายอรชัย อุ่นดอนตอง
2. เด็กชายนิเชษฐ์ กันทะสอน
3. เด็กชายพิสิษฐ์ ยาวิโล
4. เด็กชายภาณุพงษ์ วงศ์ราช
5. เด็กชายพีระพัฒน์ พึ่งชื่น
6. เด็กชายภัตติภพ บุรีแก้ว
7. เด็กชายอัครเดช นันตาชัยวุฒิ
8. เด็กชายกิตติวรา ใจหาณ
9. เด็กชายนราวิทย์ มโนสมบัติ
10. เด็กชายศักดิ์ศรี อำไธสง