บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายวริยานนท์ ยาวิชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายรชต กิจสุท
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายวิษณุ สินสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายธราธร ขัดผัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายพงศกร คำแดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายเกษม พงษ์ราล
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายนัทพงษ์ แก้วกัมใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายอัครชา แก้วกันทะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายธนาวัฒน์ เทพคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายนวัฒน์ อุทธิยยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายเกียงศักศ์ ต้ะคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายกีรติกร เทพอง
พิมพ์ 0 ครั้ง