บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกีรติกร เทพผง
2. เด็กชายชัชพงศ์ รู้แข็งแรง
3. เด็กชายธนวัฒน์ อุทธิยา
4. เด็กชายนิรัติศัย อุดทัยไข
5. เด็กชายพัสกร วรรณสอน
6. เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย
7. เด็กชายวิษณุ สินสอน
8. เด็กชายศุภกฤต สาระทะ
9. เด็กชายศุภกิตติ์ ใจวัง
10. เด็กชายณัฐภูมิ อาสานาม