บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1.  เด็กชายวรากานต์ ณ น่าน
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายณัฐดนัย สูงห้างหว้า
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายนวพล สมชอบ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายปสุตา ทิวาพัฒน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายรัตนศักดิ์ กาวีละ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายศุภณัฐ แก้วรากมุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายสรัช พลเสธ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายสิรวิชญ์ ปอใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง
พิมพ์ 0 ครั้ง