บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายเกียรติศักดิ์ ลือชัย
2. นายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์
3. นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์
4. นายประเดิมชัย อินปั๋น
5. นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง
6. นายวทัญญู ละครวงษ์
7. นายธิรัตน์ นันธิ
8. นายวิสิทธิศักดิ์ พุฒด้วง