บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชาย จุฬารุ่ง วงค์วุฒิ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชาย เมธิชัย ฟูจันทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชาย ชนม์วิศิษฏ์ คำสนิท
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชาย ธีระพันธ์ จันทร์สวย
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชาย ฐาปกรณ์ มหาวงสนัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชาย อรรถกร บุตรศาสตร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชาย พีรวิชญ์ สมแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชาย รัชชานนท์ มูลธิดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชาย จตุรงค์ ทาโพธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชาย พัชรพล นำแปง
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชาย ศุภเชฐก์ อิ่นคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง