บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวชลลดา บางน้อย
2. นางสาวณัฐวดี เป็กธนู
3. นางสาวทิพวรรณ มาสดำ
4. นางสาวฟาริดา อุตะมะ
5. นางสาวรฐพิชญ์ ตันติ๊บ
6. นางสาวรวินท์นิภา คำงาม
7. นางสาวอภิชญา ขันคำนันต๊ะ
8. เด็กหญิงกชนิกา พรชัย
9. เด็กหญิงกนกพิชญ์ โยธาไพร
10. เด็กหญิงขวัญฤทัย หล่ายนาสาร
11. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถานะกอง
12. เด็กหญิงฐิติกานต์ ลำสาร
13. เด็กหญิงณัฐวดี หลวงจินา
14. เด็กหญิงธัญญาพร นักค้า
15. เด็กหญิงพักตร์หยก ช่างเหลา
16. เด็กหญิงพัชรพร คิดดี
17. เด็กหญิงรุ่งธิดา จอมใจ
18. นางสาวสิริธร จันทร์จม
19. เด็กหญิงวิชญาพร เชื้อน่วม
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ
21. เด็กหญิงศุภิสรา วงศ์สุภา
22. เด็กหญิงสุกัญญา วิไลหล้า
23. เด็กหญิงอริสรา แสนใจนา
24. เด็กหญิงอาจารียา ปกครองบ้าน
25. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สารพัฒน์