บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายชัยนันท์ จำปา
2. นายอมรเทพ ใจปา
3. นายสหณัฏฐ์ จันธิมา
4. นายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น
5. นายรชต กิจสุภา
6. นายอภิวัฒน์ บุญคา
7. นายณัฐพัฒน์ พระสว่าง
8. นายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์
9. นายปฏิพัทธ์ บุญมา
10. นายเรืองวิทย์ นามนาย
11. นายจตุพล มูลทา
12. นายปสุตา ทิวาพัฒน์
13. นายภาณุพงศ์ ธนะมงคล
14. นายธนภัทร ฟูเต็บ
15. นายสิทธิศักดิ์ ทายะนะ
16. นายวรเมธ ช่างเก็บ
17. นายอานนท์ ไชยชนะ
18. นายบดินทร์ เหล็กดี