บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายจิติวัฒน์ มูลธิดา
พิมพ์ 2 ครั้ง
2. นายจิรพนธ์ สุทธะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายจีราวุฒิ ปันต่า
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายณัฐดนัย รู้ทำบุญ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายธนภัทธิ์ สีใส
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธีรพันธ์ อินผัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายภาคภูมิ ลือเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายภีรพงษ์ หินกลม
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายมงคล ช่วยบ้าน
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายวิทยา อมรสิทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายวุฒิชัย ใจยศ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายอัษฏายุทธ พรมผัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. นายเสกสรรค์ สามสี
พิมพ์ 0 ครั้ง