บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกีรติกร เทพผง
2. เด็กชายณวัฒน์ อัสถี
3. เด็กชายศุภกฤต สาระทะ
4. เด็กชายชัชพงศ์ รู้แข็งแรง
5. เด็กชายธนวัฒน์ อุทธิยา
6. เด็กชายเอกรัตน์ ปวงกันทะ
7. เด็กชายทฤษฎี นาเมืองรักษ์
8. เด็กชายปฎิภาณ สุดใจ
9. เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย
10. เด็กชายกิตติศักดิ์ ใจสมิง
11. เด็กชายวิษณุ สินสอน
12. เด็กชายพงศกร คำแดง
13. เด็กชายธีรศาสนติ์ อินต๊ะวิน
14. เด็กชายณัฐภูมิ อาสานาม
15. เด็กชายเกรียงศสักดิ์ ต๊ะคำ
16. เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง