บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายนภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายเจษฎาพร สอนแก้ว ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายอิทธิรักษ์ ถิ่นจอม ม.3/5
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายณัฐกร เจียวรชัย ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายภูวดล หมอป่า ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธนภัทร สิงห์อ้าย ม.3/11
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายเทพฤทธิ์ เงินสลึง
พิมพ์ 0 ครั้ง