บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท ขว้างจักร

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายฐานพัฒน์ มีพาชู
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายมงคลชัย ป้องปก
พิมพ์ 0 ครั้ง