บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายนิรวิทย์ แก้วคำเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายธนกร ทิพย์มณี
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายชทิพงชิ ธรรมสรางกูร
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายธนภัทร สุทธมงคล
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายวรเมธี หน่อมี
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายณัฐภัทร ลำมะศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง