บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายปกรณ์ ขัดแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายกฤติพงศ์ อุดมผล
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายณัฐพล หลวงแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายนันทวัฒน์ เครือวงค์
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายพันธุ์วิช สมคะเน
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายภานุภาพ ยาวิชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายมังกร สุขลอย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายวิภูดิส หมื่นไชยะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายศุภณัฐ คำชื่น
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายสันติพงษ์ เขตรักษา
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายอานนท์ ปัญญาแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง