บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวชินานาถ กองอินทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นางสาวนัทธชา ไชยวรรณ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาวนิพัชตรา ปิวะนา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นางสาวนิรัชพร ปอใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นางสาวพิมพิมล สมใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นางสาววรกานต์ คำแปง
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นางสาวสุภาภรณ์ ผาบไชย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นางสาวหทัยกาญจน์ กันทะสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กหญิงฐิชา บุญเจิง
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กหญิงทักษิณา ราชเปียง
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กหญิงนันพิธฌาน์ เกาะแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กหญิงนิตยา ปานา
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยบุญเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. เด็กหญิงพนิดา ขรรค์ชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
16. เด็กหญิงพรพิมล ขันเงิน
พิมพ์ 0 ครั้ง
17. เด็กหญิงวริศรา ตรรณา
พิมพ์ 0 ครั้ง
18. เด็กหญิงศศิธร ภูมิพัฒน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
19. เด็กหญิงสุภิญญา กันทะนิตย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
20. เด็กหญิงอัญธิสา ใจวัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
21. เด็กหญิงโชติกา ธิโนชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
22. นางสาวปิยะภาพร อุมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
23. นางสาวกัลชฎาพร ธิโนชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง