บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายจรณชัย สังขาว
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายจักริน จะตุนาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายชินราช เพชรใจศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายณัฐพงศ์ เกิ้งบุรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายณัฐพัฒน์ พระสว่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธัญชนก พรมโสภา
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายบัณฑิต คลาปูน
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายพันธกานต์ สมฤทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายยศภัทร ธรรมจันตา
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายศาศวัต จันต๊ะยอด
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายสงกรานต์ สีหมอก
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายอนุวัฒน์ ศรีอำคา
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. นายอุกฤษณ์ ทะบุญมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. เด็กชายเสฎฐวุฒิ ฟักแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง