บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายทิวากร ฐานะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายภูมินทร์ คุณาเทพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายวัชรพงศ์ วุฒินุช
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีรำคา
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายเกียรติภูมิ ยอดแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายจิราวัฒน์ ปัญญะติ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายณัฐพัฒน์ พระสว่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายลาภิน วะนารักษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายศิวพงษ์ ศรีคำจักร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายเรืองวิทย์ นามนาย
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ฟักแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง