บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธนายุทธ พุทธนะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายบันฑิต คลาปูน
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายศักรภพ นันติ
พิมพ์ 1 ครั้ง
4. นายสุรพงศ์ สารสี
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายเกษมสุข อนนท์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายโกเมศ ลาดปะละ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายธัชนนท์ จันทร์สา
พิมพ์ 0 ครั้ง