บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวนพมาศ ยอดวงค์
พิมพ์ 1 ครั้ง
2. นาวสาวณัฐณิชา จันเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาวชินานาถ กองอินทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นางสาวภาวรินทร์ เขตรักษา
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นางสาววชิราพร พรมมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นางสาวนภัสนันท์ กันทัพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นางสาวพัชราภรณ์ อนุภาพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นางสาวรุจิลดา ไกลถิ่น
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นางสาวพิชชาอร ไชยวงค์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นางสางนิรัชพร ปอใจ
พิมพ์ 1 ครั้ง
12. นางสาวลักษณาลี สารสี
พิมพ์ 0 ครั้ง