บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีฟ้า

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกวินวิทย์ มูลธิดา
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. ืเด็กชายณัฐพัฒน์ พระสว่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายลาภิน อะนารักษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีรำคา
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายเรื่องวิทย์ นามนาย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายจรณชัย สังขาว
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายจักริน จะตุนาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายชินราช เพชรใจศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายสงกรานต์ สีหมอก
พิมพ์ 0 ครั้ง