บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วิ่ง 100 เมตร

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นาย เดรินทร์ ไชยวงค์
พิมพ์ 1 ครั้ง