บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงพธทิพย์ รักพ่อ
2. เด็กหญิงณิฐินันท์ จันจี๋
3. เด็กหญิงบุษกร อนุกิจ
4. เด็กหญิงศุลีพร ภู่จีน
5. เด็กหญิงชนาพร สวาทดี