บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์
2. เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย
3. เด็กชายธนวีรี ทองจับ
4. เด็กชายวุฒิชัย ธนู
5. เด็กชายศิริวัฒน์ แสงคำมา