บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายจักรภพ จักขุ
2. นายธนกร ชีขาว
3. นายธาดล สุขคำ
4. นายอนุภัทร อินต๊ะใจ