บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวศศิวิมล คำต๊ะ
2. นางสาวทัศนันท์ อุปนันท์
3. นางสาวพีรชญา ศีรีธีระดา
4. นางสาวชมพูนุช ท้องทากาศ