บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายจิรพงศ์ จำเจริญ
2. เด็กชายปรวิรรต ช่างหิรัน
3. เด็กชายนิริพัฒน์ ฐานะงาม
4. เด็กชายธนวัฒน์ ธนทาหอม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สว่างศีลธรรม