บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงกวิสรา มาริชิน
2. เด็กหญิงกันย์สินิ มหาวงศนันท์
3. เด็กหญิงจิรัชยา สิ่งของ
4. เด็กหญิงทักษพร เพชรตะกั่ว
5. เด็กหญิงบัณฑิตา จอมศรีลา
6. เด็กหญิงปวริศา อินต๊ะเขื่อน