บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงญาณิศา หินทราย
2. เด็กชายธีรเมธ สุทธศิลป์
3. เด็กชายธุวานนท์ ยมคำ