บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นาย วิชญ์พล วรรณชัย
พิมพ์ 1 ครั้ง
2. นาย วิธิชัย เกวียนเพียร
พิมพ์ 2 ครั้ง
3. นาย ฐิตากรณ์ อินฐา
พิมพ์ 0 ครั้ง