บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา สิ่งของ