บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวศศิวิมล คำต๊ะ
2. นางสาวคีตภัทร เงินพิมูล