บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายนครินทร์ ใจซื่อ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายชนกานต์ วะไลใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง