บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายพงศกร ชาติวงช์