บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายปัญจพล มูลพร้อม
2. นายนิติภูมิ อูปคำ
3. นายศุทธวีร์ คิดมาช่วย
4. นายเตษฎาพร สอนแก้ว
5. นายภูวดล หมอป่า
6. นายจักรภัทร ตาสอน
7. นายนนธศิกร แก้วมะโน
8. นายศุภมิตร แก้วหน่อ
9. นายจิรพณฑ์ สัตนาโค