บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวพีรชญา คิรีธีระดา
2. นางสาวทัศนันท์ อุปนันท์
3. นางสาวสุจินดา สุบาลงาม
4. นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี
5. นางสาวมลธิชา ปันวัง
6. นางสาววารินทร์ อินต๊ะวงศ์
7. นางสาวชมพูนุช ท้องทากาศ
8. นางสาวสุปาณี แปลงไทยสงค์
9. นางสาวเสาวรส วงศ์เวียน
10. นางสาวภัทราพร อินดา
11. นางสาวกัญญาพัชร สดาน