บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงบงกช บุตรเนียม
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์ โรจน์ชารี
3. เด็กหญิงอริสา คิดรักเมือง
4. เด็กหญิงนิธิวดี ยายะ
5. เด็กหญิงโชติกา ปักกาโล
6. เด็กหญิงอธิโทัย ไชยถา
7. เด็กหญิงอักษราภัค ไกลถิ่น
8. เด็กหญิงอภิญญา บุญยืน
9. เด็กหญิงธนาภรณ์ ธะนวล
10. เด็กหญิงรมิตา รักประชา
11. เด็กหญิงศิวนารี เพชรกิ่ง