บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธีรวัตร คิดดี
2. นายเจษฎาพร สอนแก้ว
3. นายภูวดล หมอป่า
4. นายฐิติพงษ์ หาญสุวรรณชัย
5. นายนัฐพงษ์ วงษ์รัก
6. นายพีรนันท์ ศรีกัน
7. นายพงศกร ชาติวงษ์
8. นายอุกฤษฐ์ ทะบุญมา
9. นายจิรนนท์ สัตนาโด
10. นายวิศววิท เชื้อน่วม
11. นายภูตะวัน เก่งกล้ามณีโชติ