บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวกัญญาพัชร์ สดาน
2. นางสาวธิตา สมนึกตน
3. นางสาวจิราพร ใจคำแปง
4. นางสาววารินทร์ อินต๊ะวงศ์
5. นางสาวชิดชนก ธรรมวงศ์
6. นางสาวเพียงฟ้า ไกลถิ่น
7. นางสาวณัฏฐนรี ปันฝัก
8. นางสาวภัทภพร อินถา
9. นางสาวเสาวรส วงศ์เชียน
10. นางสาววรรณวิศา เกตุแก้ว
11. นางสาวบุญญารัตน์ ธิมาชัย
12. นางสาวศุภนิดา ทะระมา
13. นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน
14. นางสาวพรนัชชา ทนค่ำ
15. นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี