บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงปิยนัน โคราช
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ ฟองการ
3. เด็กหญิงสุชาดา วงศ์ปัญญา
4. เด็กหญิงปพิชญา บุญตัน
5. เด็กหญิงทรงศิริ ติยม
6. เด็กหญิงนิพาวรรณ ปัญญาหล้า
7. เด็กหญิงจันทนี ธิสงค์
8. เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู
9. เด็กหญิงปภาดา ท้าวอำมาตย์
10. เด็กหญิงปวริศา อินต๊ะเขื่อน