บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงกฤติยานันท์ กันปลา
พิมพ์ 4 ครั้ง
2. เด็กหญิงกัญญพัช ราชาเมืองมูล
พิมพ์ 2 ครั้ง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา เงินท๊อก
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน พัฒนอุดมดิต
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กหญิงปภาดา ท่าวอำมาตย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กหญิงพิชญา พันสุภะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
พิมพ์ 1 ครั้ง
8. เด็กหญิงศิวนารี เพรชกิ่ง
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กหญิงแพรพิไล ใจใหญ่
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ วงศ์ภักดี
พิมพ์ 0 ครั้ง