บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายพงศพัศ การดี
2. เด็กชายพงศ์ปณต สอนจอตต์
3. เด็กชายจิรโรจน์ สิงห์น้อย
4. เด็กชายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ
5. เด็กชายก่อโธค สุทธศิลป์
6. เด็กชายปิยวัฒน์ ยานะ
7. เด็กชายจตุภัทร ไกลถิ่น
8. เด็กชายพรจภัค ชาวเหนือ
9. เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีกันชัย
10. เด็กชายพีรพล ศรีกัน