บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชัยวัฒน์ แสงสุวรรณ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายชัยวิวัฒย์ เหล็ดเดรา
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายณรงค์ชัย เชิงดอย
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายดูบดินทร์ พูลทิพิศ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายธนทร สุทธิประทีป
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายธนวัฒน์ ทารัตน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายนนชภัทร แก้วมะโน
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายนราวิชญ์ น้อมนบ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายสรวิศ แสนยศ
พิมพ์ 0 ครั้ง