บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์
2. เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย
3. เด็กชายชนวรี ทองจับ
4. เด็กชายวุฒิชัย ธนู
5. เด็กชายธีรวัฒน์ พุทธเนตร
6. เด็กชายสุทธวีร์ ศักดิ์สม
7. เด็กชายการิน เจริญราช
8. เด็กชายสหชัย ธิโนชัย
9. เด็กชายคุณพัฒน์ สาริงวงค์
10. เด็กชายธนากานต์ วะไสใจ
11. เด็กชายนันทพัทธ์ สุดตา
12. เด็กชายไกรกาม จันทร์แดง