บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกมลบัตร หลักคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายจิรายุ อุทธิยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายณัฐพนธ์ หล้าเป็ง
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายทรงพล วงษาสนธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายธนภัทร ฟูเตป
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายธนภูมิ คุณประเสริฐ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายธิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายปภากานต์ ไม้ฉำฉา
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายพงษ์กร กาใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายภานุพงษ์ ห่านปันการ
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายยศวริศ มีสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายสการพล จะลำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กชายสุรษิณ อินปัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. เด็กชายอนุพงษ์ ข่ายทอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. เด็กชายอุลจักร นันยาง
พิมพ์ 0 ครั้ง