บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายสหชัย ธิโนชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายไกรฤกษ์ จันทร์แดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายฐิติพงษ์ รวดเร็ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง