บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1.  นายอนุภัทร อินต๊ะใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. จิรพณฑ์ สัตนาโค
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายฐิตากรณ์ อินถา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายนันทยศ หม่อมศรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายเดรินทร์ ไชยวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธนกร ชีขาว
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายกฤษดา จันทร์ทอง
พิมพ์ 0 ครั้ง