บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา
2. นายฐิติพงษ์ หาญสุวรรณชัย
3. นายพีรนันท์ ศรีกัน
4. นายจิรพณฑ์ สัตนาโด
5. นายธนนันท์ พันธ์ทอง
6. นายกวินวิทย์ มูลธิดา
7. นายทนุเดช แสงจันทร์
8. นายศุภกร ปั่นใจ
9. นายธนบดี อุทธยา
10. นายพงศพัศ บังเกิด
11. นายธีรพัทร มาลาทิพย์
12. นายเสฏวัฒิ ฟักแก้ว